24 april 2019

Vertrouwenscontactpersonen

Vanuit Slopend zijn er drie vertrouwenscontactpersonen (VCP): Pim, Esther en Sophia. Log in om contact op te nemen met Pim, Esther of Sophia. Je vindt de contactgegevens onder Leden.

De VCP’s zijn er om leden te helpen bij ongewenste omgangsvormen (zoals agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie), misstanden en integriteitsschendingen (zoals diefstal, belangenverstrengeling en misbruik van bevoegdheden) binnen de vereniging. Er kan ook naar de vertrouwenscontactpersonen gestapt worden met persoonlijke problemen.

Hieronder staan de gedragsregels die worden gehanteerd door de begeleiders/trainers binnen de vereniging:

Gedragsregels begeleider/trainer

  • De begeleider/trainer zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden zich veilig voelen.
  • De begeleider/trainer onthoudt zich ervan de leden te bejegenen op een wijze die de leden in hun waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de leden door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de leden.
  • De begeleider/trainer mag de leden niet op een zodanige wijze aanraken dat de leden en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider/trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider/trainer tast niemand in zijn waarde aan en onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
  • De begeleider/trainer is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  • De begeleider/trainer ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
  • De begeleider/trainer gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie.

Als je nog meer wil weten over de rol van de vertrouwenspersonen kan je hier meer informatie vinden.